Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2016

വിഷം കുറഞ്ഞ ഒരിനം ഫലജ്യോതിഷപണ്ഡിതന്‍

വിഷം കുറഞ്ഞ ഒരിനം ഫലജ്യോതിഷപണ്ഡിതനെ പറ്റി അറിയാന്‍ ഇടയായി. മനുഷ്യരെ ഹോമം നടത്തി പറ്റിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്ഥനാക്കുന്നത് വാണിജ്യപരമായി നടത്തുന്ന പ്രശ്നപരിഹാരപൂജകളെ പറ്റി ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടാണ്. എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യന്റെ ഫലം പ്രവചിക്കുന്ന ഈ തൊഴില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു തട്ടിപ്പ്‌ കുറവുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ജോലി അദ്ദേഹം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.ഇന്ത്യന്‍ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ ശ്രമമായ മങ്ങള്‍യാന്‍ ദൌത്യം വിജയിച്ചതില്‍ എല്ലാ ജ്യോതിഷന്മാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കടപ്പാട്: സൂര്യ ടിവി

Dalit crusader Swami Dayanand

1 . Swami Dayanand was first revolutionary figure to start the crusade against casteism by declaring that a person is Brahmin means learned not merely by taking birth to a Brahmin father but by gaining the knowledge of scriptures and a person is Shudra or backward not merely by taking birth to a Shudra father but when he is devoid of qualities. 2. Swami Dayanand was first to declare that son of a king as well as son of a poor dalit all must be pro vided with the compulsory education by the state king in Gurukula under the supervision of qualified teachers without any discrimination in food, clothing and other facilities. 3. Swami Dayanand was first to provide references from the Vedas that the God’s knowledge is not the monopoly of birth based Brahmins but for all including Shudras. 4. Swami Dayanand was first to declare that the basis of marriage must by education, qualities and actions of both partners rather than the caste. 5. Swami Dayanand was first to promote interdinning

മതവും വസ്ത്രവും

ഇസ്രായേല്‍ മരുഭൂമിയില്‍ ഇടുന്ന ളോഹ ക്രിസ്ത്യന്‍ പുരോഹിതന്മാരും അറേബ്യന്‍ മരുഭൂമിയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഇടുന്ന പര്‍ദ്ദയും കേരളത്തില്‍ ഇടുന്ന കോമഡി കാണാം.തണുത്ത രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇടുന്ന കോട്ട് , ടൈ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല..എന്നാല്‍ വസ്ത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം..ആര്‍ക്കും എന്തും ഇടാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം..അതിപ്പോ മദാമ്മ ആയാലും, കാവി ഉടുത്ത സന്യാസിയോ, പര്‍ദ്ദ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീയോ.

മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നാട്

  നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആക്റ്റ്‌ പ്രകാരം തടവില്‍ കിടത്തേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ ജാതി ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ധൈര്യം ഉള്ള ഒരുവനും കേരളം ഭരിച്ചിട്ടില്ല .അവന്‍റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ. മനുഷ്യജീവനു പുല്ലു വില കൊടുക്കുന്ന ഇവരെ പോലെ ഉള്ളവരെ അനുകൂലിക്കാന്‍ ആളുന്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ നാടിന്റെ ദുരന്തം.   

How to get a Dog License in Kerala?

People who keep pet dogs at their home are required to apply for license within one month.Application should be submitted to Panchayath / Municipality/ Corporation Secretary.Veterinary Surgeon's certificate about the vaccination given should be filed with the application.The license fee is Rs 10 for Panchayath and Rs 50 for Municipality / Corporation.

How to get a Birth Certificate in Kerala?

When a child is born, the hospital authorities will register the birth at local self government. Local self government bodies are Grama Panchayat, Municipality or Corporation.Birth Certificate can be obtained from the Grama Panchayat / Municipality / Corporation Office on submitting application.Application can be on a white paper with Court Fee stamp worth Rs 5 affixed on it. If the name of the child was not added in the birth registration process, a separate form available free of cost from the office should be completed and attached along with the application. To add the child's name , the parents should apply jointly at the respective local self government body office.Both of them should have identity proofs. Registrar has the discretion to accept application from one of the parent in situations where both the parents cannot jointly apply.If the parents are dead, the legal guardian can submit the application. If the person who want to register his / her birth is an adult, he

Our Heritage Foods and Ayurveda

This is a continuation of the article on Ayurveda. Food and Medicines an Ayurvedic Viewpoint A clean body and mind will result only from clean foods. When we adopted nutrients deficient junk foods, we lost our ancestral and common traditional food habits. Ayurveda talks about this food culture. Body nature, age, employment, climate are the factors to choose suitable food in amounts according to one's digestive capacity. Eat easily digestible food according to need and difficult ones in limited quantities. The energy required to digest the food should also be considered.100g of meat would require 7.5 times the energy required to digest equivalent amount of vegetarian foods. Excessive food restrictions may make you devoid of the necessary energy required for the body's functions. Here is the Ayurvedic viewpoint about foods. Only the hungry person can enjoy the food. Eat only when you are hungry. Distribute the main foods to be consumed at two times. In the intervals, co

Food and Medicines an Ayurvedic Viewpoint

This is a continuation of the article on Ayurveda. Kerala Ayurveda's Panchakarma Treatments during the Rainy Season of Karkidaka   Our ancestors wanted food to be medicine and medicines as safe as food. So they collected food from their locality. They procured the medicines also from their surroundings. The foods used as protection like oushadhakanji, soups, mukkudi etc. comes under this category. There are medicines in Ayurveda that can be used in the place of food like Chyavanaprasham. Take equal parts of Puli leaves, Chukku, Kurumulaku, Jeerakam and mix with a glass of buttermilk. Boil and keep to cool when it froths and add manjal podi and salt before drinking in the morning Chukku, Jeerakam, Ayamodakam, Kurumulaku, Puli leaves, Kudakapalayari and Kothamalli can also be prepared as described above. Mukkudis are that which can cleanse the intestines from wastes such as hair and clean the stomach and improve the action of gastric juice. There are different types of medi