Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2017

സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതി എൻലൈറ്റൻഡ് അല്ല പോലും

സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതി എൻലൈറ്റൻഡ് (ജ്ഞാനോദയം നേടിയ ആൾ ) അല്ലെന്ന് പറയുന്ന മഹാന്മാരോട് മന്ത്രി മണിയുടെ ഗ്രാമ്യഭാഷയിൽ "നിൻെറ ഒക്കെ ബാബമാർ (ദിവ്യന്മാർ) എൻലൈറ്റൻഡ് ആയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന നിൻെറ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസിയിൽ ദയാനന്ദസരസ്വതി അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും അല്ലേ.നിൻെറ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട ഊവേ " എന്ന് മൊഴിയാൻ തോന്നുന്നു.

Mesmerised by the acting of Kangana Raut

I noticed the actress Kangana Raut when she got the National Award three times.So I decided to see one of her hindi movie Queen, this week to know about the actress.And the experience was mind blowing.Her acting talent is awesome.Really deserves a national award.

Upgrade from Sony Vaio to Asus Laptop

Feeling happy on buying a new Asus Laptop which will replace the eight year old Sony Vaio which was running like a workhorse every day for the last eight years but limping during the last one month.This is my second Asus Laptop. The first one bought through Flipkart came with a defective hard drive which Asus replaced according to warranty. Gauging the performance of the Asus laptop we have in the family, I have decided to go for a cheaper Asus instead of a business laptop like Dell Vostro. In the past I have used Lenovo which is also a good brand as far as notebooks are concerned.This one I made sure to buy from a brick and mortar store.

My Brand New WD Elements External Harddisk

This is my brand new handy external harddisk WD Elements 1 TB.It will serve as a backup tool for saving client data (website files, databases,images, files and backups).Got this for Rs 3899 from Amazon India and comes with three year warranty.

പശുവിൻെറ പേരിൽ അക്രമം നടത്തരുത്

നൂറ് കോടി ഹിന്ദുക്കളിൽ പത്തോ നൂറോ മതഭ്രാന്തന്മാർ പശുവിൻെറ പേരിൽ അക്രമം നടത്തുന്നതിന് ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

Big Mistake to Make the Clown a Minister Instead of Sending to Jail

Clown who insulted Prime Minister Narendra Modi as well as Subcollecter, Teacher etc. not jailed until now.This clown was rewarded for insulting the modesty of a woman in 2016 by contesting him in election , made a people's representative and made minister in Kerala Government. Should have been jailed long time back.

Support the Honest IAS Officer in Kerala with Spine

നപുംസകങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ കാലത്തിനു ശേഷം ഒരാൺകുട്ടിയെ കണ്ടുകിട്ടി.ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ. Among the flock of eunuchs, a man was finally found out. He is Devikulam Sub Collector, Sreeram Venkittaraman

രണ്ടാമൂഴം മഹാഭാരതത്തിൻെറ വികലമായ പുനരാഖ്യാനം

വ്യാസമുനി രചിച്ച മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസത്തെ വികലമാക്കി വാസുദേവൻ നായർ  എഴുതിയ രണ്ടാമൂഴം സിനിമയാക്കുന്നു. അതിനെതിരെ അക്രമം നടത്തുവാൻ ആരെങ്കിലും തുനിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മതഭ്രാന്തരാണ്.വ്യാസന്റെ മഹാഭാരതം സീരിയൽ പോലെ ഒരു സിനിമ എടുക്കുകയാണ് അക്രമത്തിന് പകരം ചെയ്യേണ്ടത്.  ഈ അവസരം മഹാഭാരതം മൂലം (തർജ്ജമ) പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.മുഖ്യധാരയിൽ ഭാരതീയമായ എന്തിനോടും അവജ്ഞ , അവഗണന മാർക്സിസ്റ്റുകൾ രചിച്ച ഇന്ത്യൻ  ചരിത്രം സ്‌കൂൾതലത്തിൽ പഠിച്ച ഏവരും കാട്ടാറുണ്ട്. ശ്രീരാമൻ , ശ്രീകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ശംബൂകൻ, ഏകലവ്യൻ തുടങ്ങിയവർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ആശ്വാസം .    ഡാവിഞ്ചികോഡ് എന്ന സിനിമക്കെതിരെ ആയുധം എടുക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യായനികളും , ചാർളി ഹെബ്‌ദോ മാസികയുടെ പ്രവാചക കാർട്ടൂണെതിരെ അക്രമം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരും തുല്യമായി മതഭ്രാന്തരാണ്. കൈ, കാൽ ,തല തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് (പേടി എന്നും വായിക്കാം ) കാർട്ടൂൺ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Why Is Panchakarma Treatment An Important Health Need Today?

Human body is like a machine. As the machine needs cleaning and lubrication from time to time to improve the efficiency and quality, body also needs some purification or de-toxification. According to Ayurvedic experts, complete cleansing of body through detoxification process restores optimum physiological functions and reverses the pathological conditions if any. The nutrients reach their desired destinations easily and their bio- availability is enhanced. Similarly the medicines administered in Samsuddha Sarira (purified body) reach their sites easily and effectively and possibly even a relatively smaller dose of a medicine may produce greater effect. Panchakarma treatment   is one of the most important therapies in Ayurveda that causes total detoxifcation of vitiated doshas from the body. Ayurvedic therapies are mainly classified in two categories, Shodhana (Purification therapy) and Shamana Chikitsa (Alleviating/ Palliative therapy). The main aim of Shodhana Chikitsa is to eli

5 Pain Conditions that are Managed Effectively with Panchakarma

Panchakarma is one of the most popular Ayurvedic treatments for which people visit the Ayurvedic spas or centres. The experts consider panchakarma as a healing method that completely detoxifies body, strengthens immunity, reduces pain, and risk of several other illnesses. The main aim of panchakarma is to get rid of unwanted body toxins and restore the energy balance in the body. It also pacifies the aggravated vata dosha in the body. A perfect mechanism by which panchakarma reduces pain in several parts of the body! Ayurvedic Panchakarma treatment   is a classic combination of five Ayurvedic therapies such as Vaman, Virechanam, Nasyam, Basti and Rakta Mokshan. Each of these therapies has a unique technique and therapeutic benefits. Read further to understand how Panchakarma Ayurvedic treatment helps to treat various chronic pain conditions. Back pain Back is one of the most common pain problems that affect almost 90% of people in the world at some point in their life. Back pain

6 Natural Therapies for Back Pain You Have Not Tried Yet

Written by Sri. Abhisekh, NuAyurveda Clinic  Low back pain is one of the most commonly observed musculoskeletal disorders. It shows a very high prevalence worldwide and about 90% of people face some kind of back pain at least once in their lifetime. Back pain can be either acute that lasts for few weeks or it can be chronic that persists for more than three months. People suffering from chronic back pain problems often develop major physical, social and mental disruptions, which affect their occupations and routine activities.  Chronic back pain causes persistent pain that is often unbearable and restricts routine activities such as driving for long distance, lifting things or even sitting at once place for a long time. Interference with daily life makes the person suffer emotionally and as a result the quality of life is affected. Studies suggest that 11 out of every 100 people in the world suffer from chronic low back. The incidence of back pain is also likely to increase owing