പശുവിൻെറ പേരിൽ അക്രമം നടത്തരുത്

നൂറ് കോടി ഹിന്ദുക്കളിൽ പത്തോ നൂറോ മതഭ്രാന്തന്മാർ പശുവിൻെറ പേരിൽ അക്രമം നടത്തുന്നതിന് ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

How to get a Dog License in Kerala?

Online Indian Ad Network Komli Review