പശുവിൻെറ പേരിൽ അക്രമം നടത്തരുത്

നൂറ് കോടി ഹിന്ദുക്കളിൽ പത്തോ നൂറോ മതഭ്രാന്തന്മാർ പശുവിൻെറ പേരിൽ അക്രമം നടത്തുന്നതിന് ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

Comments

Popular posts from this blog

Online Indian Ad Network Komli Review

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

How to get a Dog License in Kerala?