മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നാട്

 
നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആക്റ്റ്‌ പ്രകാരം തടവില്‍ കിടത്തേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ ജാതി ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ധൈര്യം ഉള്ള ഒരുവനും കേരളം ഭരിച്ചിട്ടില്ല .അവന്‍റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ. മനുഷ്യജീവനു പുല്ലു വില കൊടുക്കുന്ന ഇവരെ പോലെ ഉള്ളവരെ അനുകൂലിക്കാന്‍ ആളുന്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ നാടിന്റെ ദുരന്തം.
 


Comments

Popular posts from this blog

Online Indian Ad Network Komli Review

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

How to get a Dog License in Kerala?