എന്ത്!! പള്ളിയിൽ ശയനപ്രദക്ഷിണമോ?


ഇത് ഒരു തരം വ്യായാമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു നടത്തുന്ന ശയനപ്രദക്ഷിണം കൊടിമരം, അരവണ,സുപ്രഭാതം,തുലാഭാരം എന്നിവക്ക് പിന്നാലെ അടിച്ചോണ്ടു പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ തിരുസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വിഗ്രഹമാണോ? പള്ളിയിൽ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടോ?ആലപ്പുഴയിലെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ചോദിക്കാം.

Responses 

Dani Gorgon >> വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടോന്നു? ഗാന്ധി പ്രതിമയൊക്കെ മാറി നിക്കും, അമ്മാതിരി സൈസിലാണ് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതു. ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നപോലെ വീണ്ടും ആരെങ്കിലും ചാട്ടവാർ എടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

Online Indian Ad Network Komli Review

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

How to get a Dog License in Kerala?