സത്യമേവ ജയതേ - സത്യം മാത്രമേ ജയിക്കൂ.ആത്യന്തികമായി അസത്യത്താൽ നിർമിച്ച കോട്ടകളൊക്കെ തകരും. സത്യം മറ നീക്കി പുറത്ത് വരും. പല മാന്യന്മാരുടെയും വനിതാരത്നങ്ങളുടെയും പോയ്മുഖങ്ങൾ വ്യാജം ചേർത്ത് നിർമിച്ചതാണ്. അത് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം.

Comments

Popular posts from this blog

Generate your online e-aadhaar card easily

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

How to get a Dog License in Kerala?