ജാതിബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത ശാന്തിക്കാരോട് എതിർപ്പ്

തികച്ചും വർഗീയവും പിന്തിരിപ്പനുമായ നയമാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നത്. ജന്മത്താൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടർ.മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഇവരെ 'തിരുമേനി' എന്ന് മറ്റും വിളിച്ചു നടക്കുന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്ക് പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേനി എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.ഈ പേക്കൂത്തുകൾ ഒക്കെ സഹിച്ചിട്ടും മതം മാറാതെ നിൽക്കുന്നവരോട് ആദരവ് തോന്നുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

How to get a Dog License in Kerala?

Generate your online e-aadhaar card easily

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.