Skip to main content

ഏകദൈവത്തിനെ തേടി സനാതന ധർമ്മം വിട്ട് ഇസ്‌ലാമിൽ പോകരുതേ

ഏകദൈവവിശ്വാസമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇസ്‌ലാമിൽ ചേരേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് വേദത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും വ്യക്തമായി ഏകദൈവവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് . ഞാൻ ഒരു ഏക ദൈവ വിശ്വാസി ആണ്. വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നുമില്ല.മനുഷ്യ അവതാരങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല.ഫലജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നിയാൽ മരണം തരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധർമ്മത്തിലും മനുഷ്യർ ചേരരുത്. മതങ്ങൾ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാകരുത്.

Note: ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൽ ഏകദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടി മതം മാറി എന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റിട്ടത്. ഏകദൈവ ആരാധനക്രമങ്ങൾ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു പബ്ലിസിറ്റി കുറവാണ് എന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചിന്താധാരകളെ പറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ല. എനിക്കും ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു.

Responses

1. Jackson Joseph

The issue is not faith but the inability to resist material pursuits and senses. In other words to strike a balance between spiritual and material needs and put in practice the knowledge resisting the temptation . Getting back to Vedas is as simple as quitting smoking , Drinking and eating meat. And here is why Vedas have very less followers from Hindus too.

For Death to happen there need to be Birth. Soul is permanent has no birth and hence no death. The body composition grows and dismantles as a natural process and this dismantling commences when the soul transfers to the next body ?rebirth).

It's not a question of which religion follows another. In the Vedic age there was no religion and Vedas was a repository of knowledge that existed along with creation. In fact the degeneration of Vedic practices with inclusion of violence ( Himsa) gave birth to the formation of first religion I.e Hinduism. Then came Budhism and Jainism condemning this Violence and then the advent of Semetic religion. My faith is to follow the all encompassing knowledge that exists without any contradictions. This is here I find that Vedas includes all with No go contradictions and ironically with very less followers.

Nasafhiya Sooktham.. Athithi Sooktham...Akamarshana Sooktham..Purusha Sooktham. Of Rig Veda explains Creation and provides a clear explanation with regard to the relationship between the Permanent Three I.e Lord ...Soul and Prakurthi (Nature).

And finally the feared will happen.. we started this discussion for knowledge and soon revert and sit back stating mine is the truth and require to be read first or followed. This happens when we identify ourselves as belonging to one particular religion and then defending the same just to satisfy one's own ego. This ego shall not for sure provide the answer one is searching for instead has a risk of making one a fanatic to defend one's open belief. I am a Christian by birth but practice Vedic science and likely to be called as one with No faith in any religion.

2. Maneesh Jayachandran


Maneesh Jayachandran
True Jackson ji, You are spot on.Nobody forcing anyone.Vedas teach people to pursue material life with a yajna bhava or sacrificial approach. Any time there is choice to put the yajnopaveeth or remove it.Nobody comes with sword if you are putting or removing it.Only in the past there was caste restrictions.Meat eating is a habit of people.Those who have love for the taste of the flesh greater than the love for the animal will eat it.Let them eat it.Those who care for the animal more than the taste for the flesh will desist from killing and eating it.Once the religion gets rightly programmed in the head, one will naturally stop eating meat since there is awareness about the god and love for the animal that comes first.

I am also a candidate and aspirant to it but the pouranik influences and elements never really die away but stays in the samskaram since i am in to it very lately.

Punarjanmam as per vedic thought means soul taking another body present in the womb within a span of human earthly minutes. Day of judgement is in xtian, jewish, islamic philosophies only.Vedics dont have that.Both are not scientific but feel sane to each devotees.

Sure
ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ (ബുദ്ധിയിൽ) അന്തര്യമിയായി ഇരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ പ്രാണങ്ങളെ നയിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾക്ക് മരണാനന്തരം സുഖപ്രദമായ മറ്റൊരു ശരീരം നൽകണം.പഴയ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതിൽ ധാരണം ചെയ്തു തരണേ.അവ ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭോഗം ചെയ്യാനും എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ശ്വാസോച്വസം കൂടിയ പ്രാണനും ഉദിച്ചുയരുന്ന
സൂര്യലോകവും നിരന്തരം ദര്ശിക്കുമാരകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് കൃത്യമായി അളന്നു കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈശ്വരാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും സുഖവും മംഗളവും നല്കാനെ നല്കണേ - ഋഗ്വേദം 8.1.23.1

Vedas , Upanishads ,darshanam , bhagawad geeta all teach punarjanmam.Some puranic schools only believe in heaven, hell along with xtians and muslims. That is why vedics don't say rest in peace. Because we believe the dead person's soul took new body just like wearing new clothes when old one got expired.

ആത്മഘാതകരായ മനുഷ്യർ കൊടും കൂരിരുട്ടിൽ ആഛാദിതമായ പ്രകാശരഹിതമെന്നു പേരുള്ള ലോകത്തെ യോനികളിൽ എത്തുഎന്നിട്ട് എത്തുന്നു (വീണ്ടും ജനിക്കാൻ) - യജുര്വേദം 40.3

In previous conversations too Muslim friends all say about blind surrender to the holy book as a precursor to learning islam.We learn it critically by accepting whatever brainy and rejecting whatever brain and heart feels wrong.Vedas and sastras are learned critically only.Vedas itself teach blind faith on it is not advisable.

Ahamadiyas , Sufis, Shias and Sunnis are all Muslims just like Penticosts & Protestants are christians..You can't just drive people out.Atleast not in India..

 @Akhil Surendran Please dont troll him.He may or may not respond at his convenience.

Why does Allah need souls & life of animals?Why kill them for the pleasure of god (Qurbani)?Isn't it cruel to kill animals to please the gods?It sounds barbaric.Only insane man (Abraham) can think of slaughtering his child just because he saw in dream that GOd commanded him to kill his child.Why do muslim priests teach the disciples to kill animals and offer to god?

We filter the manusmriti and edit out verses inserted by meatlovers in it while learning.Mostly english translations of manusmriti are wrong.Yajna has a different meaning.It is not sacrifice in english. Yaj devapooja sangatheekarana daaneshu.Devapuja means offering service to the devas or elders, teachers, parents, learned men.Sangatheekaranam means unions ,meeting, discourse with truthful , moral & dharmic people, daanam means giving a part of whatever you earn morally to dharmic people in need of that material.THese three parts join yajna.So what gandhiji did to drove away the british was a yajna.What abdul kalam did for india was a yajna.What Tessy THomas, the project director of Agni IV missile done is called Yajna.Yajna is not slitting the throat of animals and putting it in to homa fire.Again meat eaters among the vedics done ritual killing in the past. Me and akhil oppose all that is done in the name of vedas and manusmriti.Are you ready to critically examine the Quran?Are you being trapped by the priests with the blind submission to the book and preaching that anyone who question it is a kafir or satyanishedhi and he deserves to be killed and his wife deserves to be raped?.That is what the wahabis teach..

I have a book in my home called Rigveda translated by Balakrishnan & Leelavathi in malayalam.I do not agree with any of the translation of the vedas in the book.Similiarly immoral verses in manusmrithi which are against the vedas we reject.Even in the vedas, if our teachers teach any unethical or immoral concept we question it.Nyaya philosophy and tarka sastra in india always ask us to critically examine things and ask us not to fall for blind belief even if immoral things are wriiteen in the name of manu,vyasa etc.. or in the name of vedas..

Herbs, trees, cattle, birds, and (other) animals that have been destroyed for sacrifices, receive (being reborn) higher existences.
=====================
We ask all those people who put animals in to fire in the name of religion to put their loved ones, wife, children , parents etc so that they get higheer existence..So our position on ritual animal slaughter is clear.That is why we cheer the animal market restrictions of central government which will stop smuggling of buffallo to nepal festival for slaughtering to goddess kaali..

was never insane as mentioned by you. Rather he showed his greatness by trusting in Allah and Allah will never let anything wrong to happen.
==========================
The terrorists killing innoccent people all over the word in the name of jihad are also sure that they does this killing trusting in their god.They think they are doing a holy act by killing the nonbelievers and they will be rewarded in heaven for the murders.Don't you see this blind belief on the story inspires them from childhood to do all this.

@Akhil Surendran I don't think Mirash will tolerate calling names or a discussion where his god is being insulted.He might leave the conversation.Neither does our laws of the land allows it.So from here onwards, both of us should be extra vigilant not to rise passion or emotion in this debate.


So Mirash , thank you for the answers. One more question.I am a nonmuslim who study and learn quran yet I am not ready to blindly accept the book (for eg. the book as you said asks follower to kill animal and distribute the meat which i feel as barbaric) nor ready to accept Muhammad, Abraham, Jesus, Moses etc as prophets.So as per quran.Will I be go to hell and be burned in hell after death according to islamic philosophy?That is a lot of text..Folks..I shall read it when I have a moment...Nice discussion will help know each other's point of view better rather than sitting in our own well and claim vedas are the best or quran is the best.

May be the gita commentator was one who believe and worship Lord Krishna as God.Also an "aaa" sabdam is added in the verse it will become logical.If it said "sarva adharman paritajya maam ekam saranam vraja..It would means throw away the adharma and take guidance and refuge in the guru (krishna), he will teach the way to reach moksha.THis is what I understand from the verse or interpret from the verse. Sanskrit is prone to interpretation.Again we dont have blind belief on upanishads , geeta or veda translation similiar to the mirash's blind belief on the quran.If there is anything wrong, we will criticize the Geeta or Krishna or any other Swami who is a geeta commentator.When a cartoon of a particular saint is drawn people gets killed.That is the power of brainwashing & blind belief.Blind belief on gita or manusmriti or wrong translation of vedas can also create disharmony in the society.

 But persons who possess neither faith nor knowledge, and who are of a doubting nature, suffer a downfall. For the skeptical souls, there is no happiness either in this world or the next.

 Inside your well it seems comfortable. But there is a big world outside if and only if you want to pursue truth.Living in denial and believe only in the 'truth' that reaveled 1400 years is a choice.Exploring outside a well is generally difficult for a muslim, especially because of apostasy involved.But those staying in secular countries can definitely try out.
======================
Faith does not mean blind faith.....But a faith in vedas which are words of god and faith on the commands of rishis who are pious men who experienced truth.

Faith in Vedas which are the words of God" this means Faith in God itself. If you dont have faith in the Vedas, there is no faith in God. So the interpretation of the verse of Chapter 4 Verse 39 - 40 still remains the same
=====================
Yes if any of the veda mantra ask me to hate a nonbeliever of vedas and look upon him as a destitute who will never reach heaven (say moksha in this case), it will better dump the book in the drainage. I am better without it.Why pledge the brain to any religion?God gave us the brain for us to use.

In one religion even unbelievers can also attain moksha.and in other religion if you how much good at heart and how much dharmic life you live is useless if you are an unbeliever.think which is good and true religion.use your brain man.


Insha Allah..Jai Sri Ram..

3. Suresh K Parakodan


,,,,പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്,,,,, ഇതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി കൂടെ ഞാനുമുണ്ട്.പിന്നെ ആ ഏക ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും.

4. Akhil Surendran


I am also the follower of vedic religion.

Ha ha followers of vedic religion did not believed in stupidities like prophets,last prophets etc.Jews believe that moses is the last prophet.Christians believe that jesus is the last prophet.Muslims believe that muhammed is the last prophet.Ahammediya muslims believe that mirza gulam ahammed (pbuh) is the last prophet.All of them are fools.

Do you know the last prophet mirza gulam ahamed (pbuh)?Judgement day is stupid concept.and islam is utter stupidity.Mirash moosa islam is a false religion.learn vedas you will realise the truth.Mirash do you want a debate about islam a threat to humanity.What is your opinion about prophet mirza gulam ahammed of ahammediya muslim?Mirash what is incorrect?Mirash answer me sudenly otherwise I am going to sleep? Mirash what is wrong in my understanding about prophethood?Ok lets begin tomorrow.good night mirash

Mirash you read thora and bible.Do not blindly follow stupid zakir naik.thorah clearly says after moses only false prophets will come.which means moses was the last true prophet.thats why jews didnot accept neither jesus nor muhammed.thats why they crucified jesus.they think that muslims and christians are misguided people.

Mirash bible says,jesus is the son of god and seal of the prophets.which means jesus is the last prophet.thats why christians believe that muhmed is a false prophet and muslims are misguided people.

Mirash same way muslims believe that ahammediya people are misguided people.the reason behind this attitude is because blind belief of my prophet is last.after him no one else .in malayalam "thanikku shesham pralayam" enna chindagathi aanu prashnam.

A simple question according to quran how many years ago adam nabi or first human born.

Mirash answer me.

Ok I will wait.

Ha ha ee mandatharam aano randu divasam gaveshanam nadathi kandethiyathu.

Read this christian article.and mathew 21:37 clearly says jesus is the last prophet.

https://www.puritanboard.com/threads/matthew-21-37-christ-the-last-prophet.40398/

Christians and jews did not accept muhammed.they think that muhammed is false prophet and muslims are misguided people.

Any way I did not accept any of these prophets.and the concept of prophethood is stupidity.

Mirash one simple question.according to quran how many years ago adam nabi or first human appeared in earth.

Then give the appropriate time period of adam nabi.

Mirash dont be fooled by zakir naik.Islamic god or allah as explained by Zakir Naik & other radical clerics is a cruel blood thirsty stupid god not real god.

 Animal sacrificed is prohibited in vedas.

Kill kaffir where ever you find them.what stupid verse in quran.my faith is true all others are false.

Quran is the undoubtedly the word of Allah and the book of truth.///////ha ha quran is not the words of god.in begining quran says 'starting in the name of allah'.ha ha allah says starting in the name of allah.who is this second allah.

Surah 2 Verse 191. "And slay them wherever you find them, and drive them away from where they drove you away. And persecution is more grievous than slaughter. And fight not with them at the Sacred Mosque unless they fight with you therein; then, if they fight with you, slay them; such is the retribution of the infidels."///which means if you convert to islam you can live otherwise you will be killed.what a book you have,what a religion you have.shame.....open your eyes man.

His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great/////if allah have a kursi,he should defenitly have a body.quranic god have a body and he looks like human.........a bodily god ha ha

The Halal way of slaughter is a more human way of slaughter as the animal feels minimal pain during the process and this has been proved scientifically as well. Hence according to me it cannot be termed as Barbaric.///////according to bin laden his acts are not barbaric but more human.

mirash just anther simple quastian.vedas clearly says god is impartial.which god does not show partiality.do you accept that.

You did not answer Then give the appropriate time period of adam nabi.

http://1000mistakes.com/1000mistakes/index.php?Page=002_001_003_012

Mirash give that approximate time.mirash just anther simple question.vedas clearly says god is impartial.which god does not show partiality.do you accept that?

Mirash l have learned quran directly dc books malayalam translation.That's why I said islam is a false religion.Vedic god and Islamic god concepts are different.Vedas clearly says god is impartial.But quranic god shows partiality.who shows partiality is not true god.

Mirash I will explain.in vedic religion, imagine a person who is an atheist living a dharmic life.He can attain moksha.in vedic religion. Faith in god is not an issue.but in semetic religions like islam if a man doing even all sort of good things in life but if he is an athiest or does not believe in god.he will go to hell directly.islamic god is like a pilititian who will support his party members even if he have all sort of cruelty.thats why I said semetic religions like islam is a false religion.muslims believe that mahatma gandhi have gone to hell and bin laden gone to heaven.what a stupid idea.

 If your god is impartial your god should treat believers and nonbelievers equally.and give heaven and hell according to acts.Mirash, you still believe that your god is impartial.

That is what I said your Allah (as explained by the quran pundits) is partial.He shows partiality to nonbelievers.

According to Vedic religion, an athiest man who have lived a dharmic life can attain moksha because vedic god is impartial and is a true god.All semitic religions gods are very intolerant to nonbelievers.

Mirash, don't you understand what I said. You tell me if a good man living a dharmic life but an athiest can go to heaven.Is it possible according to islam oraccording to quran where have mahatma gandhi gone? Hell or Heaven.

Chodichathinu utharam tharoo allathe kidannu urundu perandu thoori mezhukalle.Englishil chodichittu manasilaakathathu kondaanenkil malayaalathil chodikkan.allahuvilum rasoolilum viswasikkatha dhaarmikamaaya jeevitham nayicha mahaathmaa gandhiye pole ulla uraalkku swargam labhikkumo.

 If the belief is a criteria then your god shows partiality.You know Buddha does not believe in god.But according to vedic religion, Buddha attained moksha.Ha ha what a stupid example.Islamic god is like a polititian he shows intolerance to other party members and forgive his party members.That is utter foolishness.Don't believe in a god who is intolerant to nonbelievers.

Who told you? First you please understand  that gita and vedas are different.In gita krishna clearly say that believers and nonbelievers are same to me.Dont put your ideas into gita.

Mirash, don't be stupid.Gita never said that faith is mandatory. Mirash you should learn vedas you will realise truth.In indian religious texts, two types of books are present.Shruthi  and smrithi.Shruthi is pramaana or foundation.Vedas are shruthi.Smrithies are books written by great personalities.Example manusmriti, gita etc.In smrithies what conforms to vedas should be accepted and what ever is against the vedas should be rejected.

No, in Gita Krishna says that believers and unbelievers are equal to me.

Gita and vedas have some contradictions.Example Gita accept idol worship.Krishna said saguna aradhana and nirguna aradhana is equal to me.But vedas reject idol worship.

Mirash dont stuck your ability to think in quranic verses.Use your brain and think open mindly (which means with out the fear of belief).

Ha ha what a stupidity are you talking who proved that.Even you accept quranic god is a partial god.A partial god cannot be true god.

Mirash a simple technic is there to know which is true religion.Learn its attitude towards nonbelivers.

Mirash, God is impartial is just one point.Other points are still waiting for you.Any way see you later.

Maneesh ji your post is a super hit 162 comments.

5. Rajeevan Sankaran Nair

ഏക ദൈവം പുനർജന്മം ' രണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരു ശൂന്യതയുടെ ഇടം ഉണ്ട്.അവിടെ ബുദ്ധമതം ജൈനൻ അങ്ങനെ ചിലതും അവിടെ ധർമ്മം ഹിന്ദു തന്നെ മറിച്ചായാൽ അവിശ്വാസത്തിനു ഇടമായി.ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതOവഴി ഹിന്ദു ധർമ്മം വഴി ഏതു പാതയുമാകാം.

6. Mirash Moosa Valiyakath

“.........ഞാൻ ഒരു ഏക ദൈവ വിശ്വാസി ആണ്. വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നുമില്ല.മനുഷ്യ അവതാരങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല.ഫലജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല.......”
Islam is a religion, which follows one God (Allah), believes in all the messengers sent by Allah and Prophet Muhammed is the last messenger from Allah.
By this according to me, you are already following a part of Islam. May God help you to further understand Islam and its prophets.......

Dear Friend You should read and understand the Quran and not make statements based on what you hear.

For your last part of the question “…..ahammediya muslims believe that mirza gulam ahammed (pbuh) is the last prophet…..Do you know the last prophet mirza gulam ahamed (pbuh)…..”
Ahammediya is a misguided group, which is not part of Islam at all. And hence Mirza Ghulam Ahmed is not a prophet of Islam. The whole basis of Islam is the Holy Quran and the Sunnah. The Holy Quran mentions in Surah 33 Verse 40 that
“Muhammad (Peace Be Upon Him) is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.”
Hence no person after the Prophet Muhammed (PBUH) can be a prophet without the knowledge of Allah.The Quran further says that after the Prophet it will only be Jesus (PBUH) who will descend back to earth towards the end of time as a blessed "savior" sent to all mankind.

As for your first part of the question “Jews believe that moses is the last.prophet,christians believe that jesus is the last prophet,muslims believe that muhammed is the last prophet…..”Your understanding is completely wrong.The Jews consider Prophet Moses as one of the greatest prophets but do not consider him as the last prophet. The Christians believe Jesus to be the son of god and not the prophet.Islam believes that Moses, Jesus and Muhammed (Peace be upon all of them) are all prophets of Islam with Prophet Muhammed being the last of the Prophets as indicated in Surah 33 Verse 40. Further more, Islam also believes that Jesus (PBUH) will descend back to earth as a blessed savior as indicated in Surah 43 Verse 61
“And indeed, Jesus will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.”

“പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്.“
If this is in line with the Vedas, from which it means next life (resurrection at the day of judgement), then again you are already following a part of Islam.

Maneesh Jayachandran Is it possible to share the reference of this from the Vedas......?

Akhil to give you the message was my duty. To believe or not is upto you.

I would suggest you to learn and understand the Quran before making comments.

Well Akhil it then looks your understanding is not correct. Your basic information and understanding about Prophet Moses for Judaism, Prophet Jesus for Christianity and Prophet Muhammed for Islam itself was wrong.....

Dear Friend You should read and understand the Quran and not make statements based on what you hear.

For your last part of the question “…..ahammediya muslims believe that mirza gulam ahammed (pbuh) is the last prophet…..Do you know the last prophet mirza gulam ahamed (pbuh)…..”
Ahammediya is a misguided group, which is not part of Islam at all. And hence Mirza Ghulam Ahmed is not a prophet of Islam.The whole basis of Islam is the Holy Quran and the Sunnah. The Holy Quran mentions in Surah 33 Verse 40 that
“Muhammad (Peace Be Upon Him) is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.”
Hence no person after the Prophet Muhammed (PBUH) can be a prophet without the knowledge of Allah.The Quran further says that after the Prophet it will only be Jesus (PBUH) who will descend back to earth towards the end of time as a blessed "savior" sent to all mankind.

As for your first part of the question “Jews believe that moses is the last.prophet,christians believe that jesus is the last prophet,muslims believe that muhammed is the last prophet…..”Your understanding is completely wrong.The Jews consider Prophet Moses as one of the greatest prophets but do not consider him as the last prophet. The Christians believe Jesus to be the son of god and not the prophet.Islam believes that Moses, Jesus and Muhammed (Peace be upon all of them) are all prophets of Islam with Prophet Muhammed being the last of the Prophets as indicated in Surah 33 Verse 40. Further more, Islam also believes that Jesus (PBUH) will descend back to earth as a blessed savior as indicated in Surah 43 Verse 61
“And indeed, Jesus will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.”

This was already responded above....

Response to “thorah clearly says after moses only false prophets will come.which means moses was the last true prophet.”Yet again your understanding is wrong and it is therefore pretty much clear that you have not made any reference to the Thorah. What Thorah says is Moses is the greatest of the prophets that ever came for the Jews. There is no verse which says he is the final Prophet.
8 The Israelites grieved for Moses in the plains of Moab thirty days, until the time of weeping and mourning was over.
9 Now Joshua son of Nun was filled with the spirit[b] of wisdom because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses.
10 Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face,
11 who did all those signs and wonders the Lord sent him to do in Egypt—to Pharaoh and to all his officials and to his whole land.
12 For no one has ever shown the mighty power or performed the awesome deeds that Moses did in the sight of all Israel.
The above verse is from the Thorah Deuteronomy 34:8 to 12, which clearly mentions that a similar Prophet as great as Prophet Moses who did all those signs and wonders had not risen at that point of time and after his death Joshua was given the prophet hood,
He is known as the greatest prophet of the Jews one of the greatest in Islam because he saved them from the Pharoh by splitting the River Nile with the help of a stick and by the command of Allah.
According to Judaisim there has been at least 40 Prophets (also defined as minor prophets from the Torah) after Moses and Aaron (Peace be Upon Them) who spread the teaching of Moses (Peace be Upon Him) with the blessings of Allah. Some of the important Prophets among those are
Joshua, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah or Yonah, Isaiah (Yeshayahu), Urijah, Jeremiah, Ezekiel, Shemaiah, Baruch, Neriah, Seraiah, Mehseiah, Haggai, Zechariah Zekharia, Malachi or Malakhi

 Response to “why jews didnot accept neither jesus nor muhammed.thats why they crucified jesus.they think that muslims and christians are misguided people.”
The qualities of a Prophet as per Judaism in Deuteronomy 13 Verse 2 to 5 is as below

2If there will arise among you a prophet, or a dreamer of a dream, and he gives you a sign or a wonder,
3and the sign or the wonder of which he spoke to you happens, [and he] says, "Let us go after other gods which you have not known, and let us worship them,"
4you shall not heed the words of that prophet, or that dreamer of a dream; for the Lord, your God, is testing you, to know whether you really love the Lord, your God, with all your heart and with all your soul.
5You shall follow the Lord, your God, fear Him, keep His commandments, heed His voice, worship Him, and cleave to Him.
Initially the Jew Priests at that time did agree that Jesus (PBUH) was the next Prophet after Malachi. However, the whole concept of Son of God and raising Jesus (PBUH) to the level of God by the then Christians became incompatible with verse 2 and verse 5. The Jews believed based on the words and beliefs of the people that Jesus claimed that he was God. However, it is a fact that Jesus (PBUH) never claimed in such a way. Jesus (PBUH) has never broken even a single commandment of Prophet Moses (PBUH). Nowhere in the Bible can it be shown that he claimed to be God. Neither can you show that he was the final seal of Prophets.
Islam also believes that Jesus (PBUH) was a true prophet as indicated in Surah 5 Verse 116
And [beware the Day] when Allah will say, "O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, 'Take me and my mother as deities besides Allah ?'" He will say, "Exalted are You! It was not for me to say that to which I have no right. If I had said it, You would have known it. You know what is within myself, and I do not know what is within Yourself. Indeed, it is You who is Knower of the unseen.
Further more, they also believed in the words of people regarding the crucifixion which would not have been possible as per Torah. But in reality he was not. He was rather raised by Allah Surah 4 Verse 157,158
And [for] their saying, "Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah ." And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumption. And they did not kill him, for certain.
Rather, Allah raised him to Himself. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.
Islam also believes that Jesus (PBUH) will descend back to earth as a blessed saviour as indicated in Surah 43 Verse 61
“And indeed, Jesus will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.”

Response to “why jews didnot accept neither jesus nor muhammed.thats why they crucified jesus.they think that muslims and christians are misguided people.” Continued....
As for Prophet Muhammed (PBUH), at his time, those priests who were well versed with the Torah and Bible accepted him as the final messenger.
The Torah clearly states in Deuteronomy 18:18,19 that
18I will set up a prophet for them from among their brothers like you, and I will put My words into his mouth, and he will speak to them all that I command him.
19And it will be, that whoever does not hearken to My words that he speaks in My name, I will exact [it] of him.
Prophet Muhammed (PBUH) was from the brother tribe of Prophet Moses (PBUH), Further more Prophet Muhammed (PBUH) was illiterate and the way the revelation came to him was through Angel Gabriel who with the permission of Allah would come to him and dictate to him and then the Prophet would simply recite what was said to him. The first revelation of the Holy Quran is as below Surah 96 Verse 1
Recite in the name of your Lord who created.
It should also be noted that Deutreronomy 18 Verse 19 clearly states that the Prophet will speak God’s words in his name. The Qur’an contains 114 chapters called surahs. 113 of these surahs start with “Bismi Allah Al Rahman Al Raheem” which translates to “In the name of God the Beneficent, the merciful.”

Response to “…..attitude is because blind belief of my prophet is last.after him no one else”
It is not a blind belief but with facts. The Prophet Muhammed is the last messenger.
The Holy Quran mentions in Surah 33 Verse 40 that
“Muhammad (Peace Be Upon Him) is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.”

As for Mirza Ghulam, he went on to claim that he was the Promised Messiah, The Messiah which is the Jesus (PBUH) will only come towards the end after certain signs. He will then unify the world and lead the world to peace. Hence Mirza Ghulam can neither considered as a Prophet because he cannot be the Messiah as he never led the world to peace and neither was he final Prophet.

Why does Allah need souls & life of animals?Why kill them for the pleasure of god (Qurbani)?Isn't it cruel to kill animals to please the gods?It sounds barbaric.
Allah does not need the soul and life of animals and neither does animals need to be killed for Allah’s pleasure. No animals are killed to please Gods in Islam. This is a complete misconception in your mind.
The Holy Quran clearly states in Surah 22 Verse 37
"Their meat will not reach Allah, nor will their blood, but what reaches Him is piety from you. Thus have We subjected them to you that you may glorify Allah for that [to] which He has guided you; and give good tidings to the doers of good."
The meat that is consumed in Islam is prepared in a Halal way. Halal meat is often referred to meat that is, Slaughtered rightly - Pronouncing the name of Allah before slaughter, Slaughtered by cutting the jocular vein, so that the animal is brain dead and hence won’t feel further pain, Alive during slaughter, An animal that has not been strangled, beaten (to death), killed by a fall, gored (to death), savaged by a beast of prey (unless finished off by a human) or sacrificed on a stone altar.
The Halal way of slaughter therefore is a more human way of slaughter as the animal feels minimal pain during the process and this has been proved scientifically as well. Hence the act is not barbaric. You definitely need to revisit your study on this........

Regarding Qurbani, this is done purely in the remembrance of Prophet Abrahim and Prophet Ismail (Peace be upon them) passing Allah’s trial.
The Holy Quran also states in Surah 22 Verse 36
"And the camels and cattle We have appointed for you as among the symbols of Allah; for you therein is good. So mention the name of Allah upon them when lined up [for sacrifice]; and when they are [lifeless] on their sides, then eat from them and feed the needy and the beggar. Thus have We subjected them to you that you may be grateful."
Of the sacrificed meat, a part is shared between relatives and the remaining is distributed to the poor and needy in the form of charity.

“Only insane man (Abraham) can think of slaughtering his child just because he saw in dream that God commanded him to kill his child.”
This incident was a trial from Allah to the Prophet Abraham (PBUH) and Prophet Ismail (PBUH) and they both readily agreed to submit their will to Allah. The incident can be seen in Quran 37:102 - 109
And when he reached with him [the age of] exertion, he said, "O my son, indeed I have seen in a dream that I [must] sacrifice you, so see what you think." He said, "O my father, do as you are commanded. You will find me, if Allah wills, of the steadfast."
And when they had both submitted and he put him down upon his forehead,
We called to him, "O Abraham,
You have fulfilled the vision." Indeed, We thus reward the doers of good.
Indeed, this was the clear trial.
And We ransomed him with a great sacrifice,
And We left for him [favourable mention] among later generations:
"Peace upon Abraham."

Both the Prophets Abraham and Ismail (Peace be upon them) believed strongly in Allah and knew that Allah will not let anything bad to happen. This story is a reminder to keep trust in Allah, as nothing will happen without his knowledge. Prophet Abraham (PBUH) was never insane as mentioned by you. Rather he showed his greatness by trusting in Allah and Allah will never let anything wrong to happen.

“Why do muslim priests teach the disciples to kill animals and offer to god?”
The Holy Quran also states in Surah 22 Verse 36
"And the camels and cattle We have appointed for you as among the symbols of Allah; for you therein is good. So mention the name of Allah upon them when lined up [for sacrifice]; and when they are [lifeless] on their sides, then eat from them and feed the needy and the beggar. Thus have We subjected them to you that you may be grateful."
Your judgement must be based on the Quran and not actions that you see. The meat is not offered to God but sacrificed in the name of God and given to the poor as charity with one part shared with the relatives.....

You also mentioned “…….it sounds barbaric….”
Interestingly it is mentioned in Manusmriti Chapter 5 Verse 39,40
39. Svayambhu (the Self-existent) himself created animals for the sake of sacrifices; sacrifices (have been instituted) for the good of this whole (world); hence the slaughtering (of beasts) for sacrifices is not slaughtering (in the ordinary sense of the word).
40. Herbs, trees, cattle, birds, and (other) animals that have been destroyed for sacrifices, receive (being reborn) higher existences.

@Akhil Surendran length of time that Adam (peace be upon him) lived is not known. Based on Hadiths and other reports, an approximate time could be found. However what is important is strive to follow the example of Adam and other Prophets (Peace be upon all) and walk in their footsteps, because this is the purpose of their lives being mentioned in the Quran.....

 Akhil Surendran It is easy to get misguided by partially reading the verse. Kindly read the Verse completely and if you are willling to learn you will definitely understand. The verse that you are referring to is Surah 2 Verse 191. "And slay them wherever you find them, and drive them away from where they drove you away. And persecution is more grievous than slaughter. And fight not with them at the Sacred Mosque unless they fight with you therein; then, if they fight with you, slay them; such is the retribution of the infidels."
This verse means to fight against the then people of Mecca, who had expelled the Muslims from their own home and city, and to drive them out from that city, since they had persecuted the Muslims for years.

That treatment was more grievous than slaughter, because slaughter is taking the worldly life of a person instead of which the one reaches the prosperity of the next world, while in torture the one has neither the comfort of the present world nor the pleasure and ease of the coming world.

Yet, it enjoins Muslims not to fight at the Sacred Mosque in order to preserve the security and sanctity of it. But, if pagans did not observe the respect of the Mosque and fought against Muslims, they would do the same and punish them.

Maneesh Jayachandran Terrorism has nothing to do with Islam and the teachings of the Prophets. To kill an innocent is like killing the whole of man kind and there is no greater sin than this in Islam. Allah says in the Quran Surah 5 Verse 32 "Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption [done] in the land - it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one - it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, [even] after that, throughout the land, were transgressors."

Akhil Surendran There are a lot of verses in the Quran showing the greatness of Allah. The Quran says in Surah 112 that "Say, "He is Allah, [who is] One, Allah, the Eternal Refuge. He neither begets nor is born,Nor is there to Him any equivalent." and in Surah 22, 65 "Do you not see that Allah has subjected to you whatever is on the earth and the ships which run through the sea by His command? And He restrains the sky from falling upon the earth, unless by His permission. Indeed Allah, to the people, is Kind and Merciful." These are examples of the verses. If you are willing, you will know more about Allah if you read through the Quran without depending on others........

Maneesh Jayachandran Quran is the undoubtedly the word of Allah and the book of truth. The Quran states in Surah 2 Verse 2 "This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah" and Surah 39 Verse 41 Indeed, We sent down to you the Book for the people in truth. So whoever is guided - it is for [the benefit of] his soul; and whoever goes astray only goes astray to its detriment. And you are not a manager over them." and Surah 13 Verse 1 "Alif, Lam, Meem, Ra. These are the verses of the Book; and what has been revealed to you from your Lord is the truth, but most of the people do not believe."

Maneesh Jayachandran Allah knows the best. I definitely know that you believe in one God and do not agree with idol worship. The Quran mentions in Surah 2 Verse 255 "Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is [presently] before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great."

Maneesh Jayachandran With regards to the Prophets, I can only hope that you learn the Quran in detail and if you manage to do it, you will for surely understand each Prophets. As for Food, Allah has mentioned in the Quran Surah 2 Verse 168 "O mankind, eat from whatever is on earth [that is] lawful and good and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy." Both Non Vegetarian and Vegetarian if Halal are allowed in Islam. Scientifically Non Vegetarian Food has lot of benefits to the Human Body, however It is not mandatory to eat Non Vegetarian. The Halal way of slaughter is a more human way of slaughter as the animal feels minimal pain during the process and this has been proved scientifically as well. Hence according to me it cannot be termed as Barbaric.

Akhil Surendran Some where in the beginning, you claimed that you know some thing about Islam and other religions. It is now pretty much clear that you have not read much about the Quran. The Quran is truly the word of Allah sent to the Prophet Muhammed (PBUH) through the Angel Jibrael. Whenever Jibrael passes the words of Allah, he will start in the name of Allah......

Akhil Surendran where did I mention about people who didnt convert. That is completely your misconception. Again the verse is Surah 2 Verse 191. "And slay them wherever you find them, and drive them away from where they drove you away. And persecution is more grievous than slaughter. And fight not with them at the Sacred Mosque unless they fight with you therein; then, if they fight with you, slay them; such is the retribution of the infidels."
This verse means to fight against the then people of Mecca, who had expelled the Muslims from their own home and city, and to drive them out from that city, since they had persecuted the Muslims for years.

For example, if some one expelled you from your place and tortured you, you would react in your defense. This is the same case over here. The muslims where driven out from Mecca by the then people of Mecca and lived in exile.

Akhil Surendran Kursi is not the Urdu / Hindi Word Kursi here. This is probably why you have assumed it as a chair. The meaning of here is the knowledge of Allah is beyond what one can think

 Akhil Surendran dont understand the significance of this question. As I told you from Hadiths and other documents an approximate time could be found.


Akhil Surendran It is now very much clear that your source of information is from a site, which has no knowledge of Islam and provides wrong explanations. The information provided is completely wrong.On a quick glance, it is clear that the claimed grammatical error explanations is completely wrong. The author infact does not have enough knowledge on Arabic Grammar and it's rules. Do keep in mind that Arabic Grammar Rules is different from English Grammar. Additionally, there are also explanation errors found on various topics one of which as an example, I will put it here.

Section Creation of Life
Some extracts of what the author of this site has mentioned and explanation for each are as below:
*001 3/59: “He (Allah*) created him (Adam*) from dust, - - -”.
***002 6/2: “He (Allah*) it is Who created you from clay, - - -”. This is one of the many ways man (Adam) was created according to the Quran - even if Adam was created only once,
003 15/26: “We (Allah*) created man from sounding clay, - - -“). Flatly wrong. See 6/2.
*011 30/20: “Among His (Allah’s*) Signs is this, that He created you from dust - - -”. Wrong. Man was not created from dust - really he was not created at all according to science. See 6/2. There is an extra irony in the fact that the Quran uses a piece of wrong information to “prove” Allah. Contradiction of reality - and of the Quran, as the book also tells Adam was created many different ways.
012 37/11: “Them (here it is not clearly said what beings, but as Jinns are made from fire, it must be humans*) have We (Allah*) created out of sticky clay”. Wrong. For one thing science tells that man is not created - he evolved. For another thing: Not in any case is he made out of clay. See 6/2.
Response
Surah / Verse Number 37/11 is completely incorrect. The actual verse is as below
Then inquire of them, [O Muhammad], "Are they a stronger [or more difficult] creation or those [others] We have created?" Indeed, We created men from sticky clay.
Surah / Verse Number 30/20 is as below
And of His signs is that He created you from dust; then, suddenly you were human beings dispersing [throughout the earth].
Surah / Verse Number 15/26 is as below
And We did certainly create man out of clay from an altered black mud.
Surah / Verse Number 6/2 is as below
It is He who created you from clay and then decreed a term and a specified time [known] to Him; then [still] you are in dispute.
Surah / Verse Number 3/59 is as below
Indeed, the example of Jesus to Allah is like that of Adam. He created Him from dust; then He said to him, "Be," and he was.
From the authors explanation, it seems that he is still in the concept of Human Evolution Theory. However, modern scientists has already proved that Human Evolution Theory is a failure as it had missing links and could not have happened practically.
Now consider the verses that state that man was created from clay, mud, or dust. Since dust and clay are the same thing (dust is dry mud) and hence they can be addressed together.

The history of life on earth confirms that at the early stages of the development of earth, and before life was formed, the earth was still very hot, too hot for water to exist in a liquid form. Gradually, and when the earth cooled sufficiently, the water that condensed and formed the seas and oceans mixed with the dirt to form mud. Out of the moulding, mud was born the simplest living organisms, in the shape of bacteria and single cell organisms. From these early forms of living organisms originated higher and more complex forms culminating in the creation of man from the same origin, which is mud. This scientific theory is confirmed in the Quran from the above verses.

The author also mentioned the below verse
009 23/12: “Man We (Allah*) did create from a quintessence (of clay)”. We have never understood what a quintessence of clay is, but it is absolutely sure it is wrong: For one thing man was not created - according to science he developed from earlier primates. For another thing - even if one had accepted Islam’s statement that man is created, Adam in no way could have been created in many ways - see 6/2. And for a third thing: Man is not created from only one or a few minerals like in clay.
Response
The verse is
Surah / Verse Number 23/12
And certainly did We create man from an extract of clay.
The author has mentioned that he did not understand the meaning of quintessence of clay. Quintessence is means an extract of the whole. The Arabic word is Sulalah. Today, when human tissue is analysed, it is found to contain exactly the same eighteen most abundant elements in the earth's crust. These are:
Oxygen, Silicon, Aluminum, Iron, Calcium, Sodium, Potassium, Magnesium, Hydrogen, Chlorofine, Iodine, Manganese, Phosphorous, Lead, copper, silver, Carbon, and Zinc. For this, the human being is indeed created from earth.It must also be noted that this amazing scientific information is discovered at least a thousand years after the revelation of the Quran.
The author also mentioned the below verses
*007 21/30: “We (Allah*) made from water every living thing.” Wrong - the living things were not made from water. Some Muslims say modern science proves the Quran here, as science tells life started in water. But life just started in water, it was not made from water - there is a huge distinction there. The really bad thing here, is that this incorrect information also is told by well educated Muslims – f. ex. it is thoroughly explained in comment 38 to 21/30 in “The Meaning of the Quran” – by Muslims that have so much education and knowledge that they know very well the difference between to be made in water and be made from water. How reliable is then other things they claim or “explain”? See also 6/2. We may add that this is the only place in the Quran where – possibly – also the “creation” of plants is included, this in spite of that plants are the basis for all animal and human life.
*010 24/45: “And Allah has created every animal from water”. Simply and obviously wrong. See 6/2. Some Muslims try to say that science has proved this verse (+ two others - 21/30 and 24/54, see them) as science has shown that life started in water. But it is an enormous difference between “from” water and “in” water. No place in the Quran there is even a whisper about that life was created in water, only from. Wrong simply.
Response
The verses are
Surah / Verse Number 21/30
Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joined entity, and We separated them and made from water every living thing? Then will they not believe?
Surah / Verse Number 24/45
Allah has created every [living] creature from water. And of them are those that move on their bellies, and of them are those that walk on two legs, and of them are those that walk on four. Allah creates what He wills. Indeed, Allah is over all things competent.

Current scientific knowledge confirms the meaning of the above verses:
1. The history of life on earth confirms that all life originated from water, then crept unto land, later birds were created then mammals and finally man. Therefore the phrase and from water we made all living things is accurate in that respect, and it confirms that all life originated from water.

2- When the chemical composition of any living organism (including the human body) is analysed it is found that it is formed mainly of water (at least 80% or more). This again confirms the accuracy of the phrase And from water we made all living things. In other words all living things are largely composed of water.
It is indeed interesting, and along the same lines, to note that it was found that all liquids in our bodies (tears, saliva, blood, urine, perspiration......etc) contain the same percentage of salt as is found in the oceans.

The author also mentions the below verse
**021 96/2: “(Allah*) Created man, out of a (mere) clot of congealed blood - - -”. Neither man (see 6/2) nor a man (see 75/37) was made out of blood - congealed or not – even though some of the old Greeks believed so, and from whom Muhammad may have stolen this idea. But the start of a human or an animal - the zygote - is so small that it is not to be seen with your eyes only in the blood and gore in a carcass or in a slaughtered animal. Muhammad believed that the semen grew into a clot of blood that grew into a foetus. It may be worth mentioning that the statement in this verse is like Aristotle’s theory. But any god had known better. Who composed the Quran? And why do Muslims never mention that so many of the “facts” in the Quran are in accordance with (often wrong) Greek and Persian science at that time?
Response
The verse is
Surah / Verse Number 96/2
Created man from a clinging substance. (Arabic Word Alaq)
The author has actually used a wrong translation for this.
The word 'Alaq' literally translates as (that which clings). This highly accurate scientific description, describes the fertilized egg as it clings to the wall of the mother's womb. Obviously, the problem is reading an inaccurate translation of the Quran.
The author also mentions the below verse
*008 21/56: “- - - He (Allah*) Who created them (man*) (from nothing): and I (Abraham) am a witness to this (truth)”. Wrong even according to the Quran, as the Quran tells Man - Adam - was created from this and that. And on top of that: – man was made from something, though not created, as he developed from earlier primates. This really is an unintended joke: It is told that Allah did something that is not true - and Abraham witnesses that it is the truth, and this even if he lived millions of years later! (Some 6 million years or a bit more after the first proto human, and may be 200ooo after the first Homo Sapiens). Some proof for Allah! Is it possible that Allah himself has sent down this mistaken "proof"? But it does tell something about proofs in the Quran – and from Muslims. Also see 6/2.
Response
The mentioned verse is wrong. The actual verse for Surah / Verse Number 21/56 is
He said, "[No], rather, your Lord is the Lord of the heavens and the earth who created them, and I, to that, am of those who testify.
The author also mentions
005 16/4: “He (Allah*) has created man (the word “man” used like this, means the human race = in this case Adam*) from a sperm-drop - - -”. Wrong. Even if one really should mean not Adam but men generally speAKING, it is wrong. A sperm-drop is just half the explanation - also an egg cell is necessary. But Muhammad did not know that. (Human egg cells are too small to be seen with eyes only when it is lying in human tissue, blood and gore). But any god had known. Also see 6/2.
Response
The verse is
Surah / Verse Number 16/4
He created man from a sperm-drop; then at once, he is a clear adversary.
Surah / Verse Number 75/36-40
Does man think that he will be left neglected?
Had he not been a sperm from semen emitted?
Then he was a clinging clot, and [ Allah ] created [his form] and proportioned [him]
And made of him two mates, the male and the female.
Is not that [Creator] Able to give life to the dead?
These verses describe the initial stage of the formation of the embryo, and the fertilization of the female egg by the male sperm. Once again, this is in line with scientific knowledge. Prophet Muhammed (PBUH) who was illiterate came to know of all these through the revelations sent by Allah.

To summarize, misinterpretations and false explanations has already been found in the site and if you are truly interested and serious in understanding about Islam, I would advise you to look at other sources and if possible read the Quran directly without depending on others.....

Show the verse please. Allah has the highest power and is never partial to specific category....


Akhil Surendran Show the verses please. The Quran says in Surah 4 Verse 40 "Indeed, Allah does not do injustice, [even] as much as an atom's weight; while if there is a good deed, He multiplies it and gives from Himself a great reward."

Akhil Surendran Again show the verses please. As explained in Surah 4 Verse 40, Allah will never do injustice. Allah and only he knows the best. It is also mentioned in Surah 18 Verse 49 "And the record [of deeds] will be placed [open], and you will see the criminals fearful of that within it, and they will say, "Oh, woe to us! What is this book that leaves nothing small or great except that it has enumerated it?" And they will find what they did present [before them]. And your Lord does injustice to no one."

I would suggest you to go through the Quran on your own rather than depend on people who try to spread wrong interpretations..........

As told to you Allah is the best of the judges. Refer Surah 4 Verse 40 and Surah 18 Verse 49 explained above.
Chodichathanu thenna aanu utharam. Allah has record of all the deeds and judge accordingly. However along with good deeds, it is mandatory to follow only one God.

Again read the verse. Allah will reward for the good deeds. If he was showing partiality he wouldn't have done that as well. You must also believe in one God which you also acknowledged to be in the Vedas.

At the day of judgement every one will be rated according to his deeds and then belief.

It is just like writing an exam. If you don't answer the entire Question Paper you are not going to 100% marks.

Akhil Surendran Bhagvad Gita Chapter 18 Moksha Sanyas Yog (Yog through the perfection of Renunciation and Surrender) Verses 64-67 " Hear again my supreme instruction, the most confidential of all knowledge. I am revealing this for your benefit because you are very dear to me. Always think of me, be devoted to me, worship me, and offer obeisance to me. Doing so, you will certainly come to me. This is my pledge to you, for you are very dear to me. Abandon all varieties of dharmas and simply surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reactions; do not fear. This instruction should never be explained to those who are not austere or to those who are not devoted. It should also not be spoken to those who are averse to listening (to spiritual topics), and especially not to those who are envious of me.

So it is mandatory in your Vedas as well to get Moksha. Akhil Surendran it was a typo error. I meant it is mandatory in Hinduism through Gita as well. The interpretation is not mine but Hindu Swami's....

Akhil Surendran Wrong assumption. Each and every Human being will be judged by Allah. It is mentioned in the Quran Surah 29 Verse 2 "Do the people think that they will be left to say, "We believe" and they will not be tried?" So each and every one will be tried. Being a muslim does not get special consideration.

Akhil Surendran Bhagavad Gita Chapter 4 Chapter 4: Jñāna Karm Sanyās Yog (The Yog of Knowledge and the Disciplines of Action) Verse 39 - 40 "Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and senses attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain everlasting supreme peace. But persons who possess neither faith nor knowledge, and who are of a doubting nature, suffer a downfall. For the skeptical souls, there is no happiness either in this world or the next."

Akhil Surendran Have already proved through out our discussion that Quran indeed is the final word of Allah and hence this according to me is the best reference in this world. Allah knows the best. I can only pray to Allah to help you understand the message of right path.......

Maneesh Jayachandran "Faith in Vedas which are the words of God" this means Faith in God itself. If you dont have faith in the Vedas, there is no faith in God. So the interpretation of the verse of Chapter 4 Verse 39 - 40 still remains the same

Akhil Surendran I did not accept that. As explained before as well from Surah 18 Verse 49 "And the record [of deeds] will be placed [open], and you will see the criminals fearful of that within it, and they will say, "Oh, woe to us! What is this book that leaves nothing small or great except that it has enumerated it?" And they will find what they did present [before them]. And your Lord does injustice to no one."

You will be judged based on what you do.I also told Quran Surah 29 Verse 2 "Do the people think that they will be left to say, "We believe" and they will not be tried?" So each and every one will be tried. Being a muslim does not get special consideration.

Akhil Surendran While Bhagavad Gita Chapter 4 Chapter 4: Jñāna Karm Sanyās Yog (The Yog of Knowledge and the Disciplines of Action) Verse 39 - 40 "Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and senses attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain everlasting supreme peace. But persons who possess neither faith nor knowledge, and who are of a doubting nature, suffer a downfall. For the skeptical souls, there is no happiness either in this world or the next." explains this, Quran through Surah 18 Verse 49 "And the record [of deeds] will be placed [open], and you will see the criminals fearful of that within it, and they will say, "Oh, woe to us! What is this book that leaves nothing small or great except that it has enumerated it?" And they will find what they did present [before them]. And your Lord does injustice to no one." will definitely judge the deeds across every human.

Any ways we have now almost reached the middle of Ramadan and this is going to be the most busiest of the period. So see you guys at a later stage to continue the discussion In Sha Allah.........


3rd September 2017:

സമാധാനമതത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നതിന് മുൻപ് പെൺകുട്ടികൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ മത അധ്യാപകനോട് ആദ്യമേ ചോദിക്കുക ,"അഥവാ ഞാൻ തിരിച്ചു പഴയ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ".

Reference: http://www.darulifta-deoband.com/home/en/Nikah-Marriage/1468

Comments

Popular posts from this blog

Dr. Fixit Water Proofing Product Newcoat and Primer Pricelist July 2013

When it was raining heavily in kerala, i was investigating pricelist of Dr. Fixit Waterproofing products. It took me some months to share this with all of you.Let me make myself clear.I do not have a great opinion in my mind about Dr. Fixit products, so i went for Aluminium roofing.This post is for public awareness only and is not a brand endorsement. Dr. Fixit Newcoat 4 litres pack : Rs 1415 Dr. Fixit Newcoat 20 litres pack: Rs 6520 Dr. Fixit Primeseal Primer 1 litre pack: Rs 345 Dr. Fixit Primeseal Primer 10 litre pack: Rs 2995 Dr. Fixit Primeseal Primer 20 litre pack: Rs 5780

ELECTION COMMISSION OF INDIA’S VOTERS ID CARD DUPLICATE APPLICATION PROCESS

I lost my voter id card issued by the election commission of india. I lost it along with the driving license in 2007. I took Duplicate Driving Licence from the same RTO in 2008.Now I have been postponing the efforts to take duplication voters id card due to various reasons. One election came in between and election people were giving duplicates but I didn’t went. Now local body election happens in Kerala. So I got an information that the election department at the Tehsil (Taluk) office is starting to issue duplicate voter id cards from 08.10.2010.So I drove to mavelikkara  yesterterday  in my Astar and it was raining heavily. I reached there and find a long queue of people.Since I have completed the form before hand, I just need to find my card id number and put the data and place in it.A person employed there took my application form and he checked the number of my family member in the kiosk in the same room. The kiosk terminal didn’t showed my number. So he forwarded my application

Generate your online e-aadhaar card easily

Aadhaar Demystified   Aadhaar ,meaning foundation in indian languages, has become a hall of shame  or an object of inconvenience for the common man (aam aadmi). Despite a prominent personality like Mr. Nandan Nilekani at it's helm, India's aadhaar project is an epic fail. UIDAI or unique Identification Authority of India is a ghost body created by the central government.It is yet to get complete legal and constitutional status to discriminate people by providing gas subsidy {LPG subsidy for domestic use} only to aadhaar holders. Why India needed an ID System? India was in the dark about it's own citizen.Infiltration from Bangladesh, Pakistan and Srilanka happens all the time.Politicians provide illegal immigrants (a large chunk are run away criminals and terrorists) with indian election id cards inexhange of votes / money. Some crooks were eating up subsidies designed to reach deserving common man [aam aadmi] by forging fake documents and multiple accounts.