കേരളത്തിലെ ചുവന്ന ഫാസിസം

ചില തെണ്ടികൾക്ക് പണിയെടുത്തു തിന്നാൻ അറിയില്ല ചമ്പൽ കൊള്ളക്കാരെ പോലെ പിടിച്ചു പറിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം സാമൂഹികദ്രോഹികളാണ് ഈ നാടിന്റെ ശാപം.

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review

How to get a Dog License in Kerala?