ജാതിചിന്തകൾ

സരിത നായർ , രശ്മി നായർ , ലക്ഷ്മി നായർ ഈ മൂന്ന് പേരെ വെച്ച് നായർ സമൂഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിന്റെ കുഴപ്പം കാരണമാണ്. നിങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സൈഗാൾ , എം .ജി .ആർ. , സുരേഷ് ഗോപി , സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ , സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ള തുടങ്ങിയവരെ കാണുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ?

Comments

Popular posts from this blog

Online Indian Ad Network Komli Review

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Berlytharangal Malayalam Blog Review