ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവർക്ക് എതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി

 
ട്രസ്റ്റ് / സൊസൈറ്റി / സെക്ഷൻ 25 കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ബിസിനെസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആത്മീയരോട് കണ്ടു പഠിക്കെടാ എന്നാണ് ഉദേശിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു .
 

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review

How to get a Dog License in Kerala?