റിലയൻസ് ജിയോയെ കളിയാക്കുന്ന ഐഡിയ ഫോര്ജി പരസ്യം

പൂട്ടാൻ പോകുന്നവന് എന്തും പറയാം.പൊളിയാതിരിക്കാൻ വൊഡാഫോണുമായി ലയിക്കാൻ പോകുന്നവനാണ് ഉപഭോക്താവിനെ ആകർഷിക്കാൻ സൗജന്യ ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന റിലയൻസ് ജിയോയെ കളിയാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്.

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review

How to get a Dog License in Kerala?