റിലയൻസ് ജിയോയെ കളിയാക്കുന്ന ഐഡിയ ഫോര്ജി പരസ്യം

പൂട്ടാൻ പോകുന്നവന് എന്തും പറയാം.പൊളിയാതിരിക്കാൻ വൊഡാഫോണുമായി ലയിക്കാൻ പോകുന്നവനാണ് ഉപഭോക്താവിനെ ആകർഷിക്കാൻ സൗജന്യ ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന റിലയൻസ് ജിയോയെ കളിയാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്.

Comments

Popular posts from this blog

How to get a Dog License in Kerala?

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Generate your online e-aadhaar card easily