സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ വിൽപ്പന മേഖല

ലോ അക്കാദമി, ടോംസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുകുല സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗുരു പണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് വിറക് വെട്ടിച്ചിരിന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വെയ്റ്റർ പണിയും, പാചകം, ക്ളീനിങ് തുടങ്ങിയവ ചെയ്തോണം. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ള സ്വാശ്രയ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ആ നല്ല കാലം ഓർമ്മ വരുന്നു. എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യബോധമായിരുന്നു അവിടെ .

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review

How to get a Dog License in Kerala?