ഹലാൽ എന്നത് വാസ്തുവിദ്യ പോലെ സാമൂഹിക അപകടം

മതം ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള ഈ നാട്ടിൽ മനുഷ്യദൈവത്തിന്റെ ഭക്തനോ ആകാശത്ത് ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തനോ ഒക്കെ ആകാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോളാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നത്.ഹലാൽ ഹോട്ടലുകാരും വാസ്തുവിദ്യാ ആർകിടെക്ടുകൾ എന്നിവർ നിങ്ങളുടെ പണം കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ ബോർഡ് വെച്ച് നടക്കുന്നവരാണ്.

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review

How to get a Dog License in Kerala?