വിശുദ്ധപശു

പശുവിനെ മാതാവിനെ പോലെ ബഹുമാനിക്കാമെങ്കിൽ കാളയെ നീ അച്ഛനെ പോലെ ബഹുമാനിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിന്ദുവിൻറെ അച്ഛന് വിളിക്കുന്ന , ഹിന്ദുവിനോടുള്ള വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കുട്ടികുരങ്ങന്മാരോടും മന്ത്രി ഇത് തന്നെ പറയണം.

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review

How to get a Dog License in Kerala?