സത്യസന്ധതയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നത്

മുകേഷ് : " സത്യസന്ധതക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നത് പുച്‌ഛം , അടി , തുടങ്ങിയവയാണ് ".

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review

How to get a Dog License in Kerala?