നമുക്കാവശ്യം മതപാഠശാലകളാണോ?


Ashok Kartha asks
നമുക്കാവശ്യം മതപാഠശാലകളാണോ? ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ?


സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നും കള്ളും കഞ്ചാവും ഹാബിറ്റ്‌ ഫോര്‍മിംഗ് സബ്സ്റ്റ്‌നസ് ആണ് എന്നും പഠിച്ച് എഴുതി മാര്‍ക്ക്‌ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവനൊക്കെ നന്നായോ? ധര്‍മ്മഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പഠിച്ചാലും ഒരുത്തനും നന്നാവാന്‍ പോകുന്നില്ല..എന്നാല്‍ ശ്രമിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലല്ലോ..പതിനായിരം എണ്ണത്തില്‍ ഒരുത്തന്‍ എങ്ങാനും തലതിരിഞ്ഞു കൂട്ടത്തില്‍ കൂടാതെ ധാര്‍മ്മികനായാലോ?

Comments

Popular posts from this blog

Generate your online e-aadhaar card easily

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

How to get a Dog License in Kerala?