അസഹിഷ്ണുത 2.0

ചുമ്മാതല്ല അസഹിഷ്ണുത, അടിയന്തരാവസ്ഥ, അവാര്‍ഡ്‌ വാപ്പാസി, എന്നൊക്കെ വീണ്ടും കേള്‍ക്കുന്നത്.
 28:01:2017:
 അസഹിഷ്ണുതാവാദം പറയുന്ന എഴുത്തുകാരായ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട്. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ 'സമാധാനപ്രിയർ' സമ്മതിക്കാത്തതിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷ.

Comments

Popular posts from this blog

How to get a Dog License in Kerala?

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review