രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ ഏകാന്ത നഗരപദയാത്ര

ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം ഉള്ളവര്‍ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ

പൂനെ നഗരത്തില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം ഉള്ളവര്‍ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ
കണ്ടു സ്വയം താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കാം.. ഫെമിനിസ്റ്റുകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

How to get a Dog License in Kerala?

Online Indian Ad Network Komli Review