യജൂര് വേദം 1.1 മന്ത്രം മലയാളത്തില്

യജൂര് വേദം  1.1 മന്ത്രം മലയാളത്തില്

Yajurveda Mantra and explanation in Malayalam


Yajurveda Mantra and explanation in English


Yajurveda Mantra and explanation in Hindi

Comments

Popular posts from this blog

Generate your online e-aadhaar card easily

How to get a Dog License in Kerala?

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.