• ഫലപ്രദവും ആദായകരവുമായ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പരസ്യങ്ങള്‍

  ഫേസ്ബുക്കില്‍ പരസ്യം ചെയ്‌താല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിവിധ സദസ്യരിലെക്ക് ലക്‌ഷ്യം വെച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളാല്‍ ചെന്നെത്താനാകും.ഉടനടി ബിസിനസ്സ് ഉദ്ദേശ്യം കൈവരിക്കാ...

 • ഫലപ്രദവും ആദായകരവുമായ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പരസ്യങ്ങള്‍

  ഫേസ്ബുക്കില്‍ പരസ്യം ചെയ്‌താല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിവിധ സദസ്യരിലെക്ക് ലക്‌ഷ്യം വെച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളാല്‍ ചെന്നെത്താനാകും.ഉടനടി ബിസിനസ്സ് ഉദ്ദേശ്യം കൈവരിക്കാ...

 • ഫലപ്രദവും ആദായകരവുമായ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പരസ്യങ്ങള്‍

  ഫേസ്ബുക്കില്‍ പരസ്യം ചെയ്‌താല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിവിധ സദസ്യരിലെക്ക് ലക്‌ഷ്യം വെച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളാല്‍ ചെന്നെത്താനാകും.ഉടനടി ബിസിനസ്സ് ഉദ്ദേശ്യം കൈവരിക്കാം....

Saturday, May 17, 2008

Gmail Loading Screen is Different Today

Today my gmail loading screen was different.The loading interface is different and better than the old one.

Friday, May 16, 2008

Make Cheap Calls to India From US

Airtel CallHome enables anyone in US to call any landline phones or mobiles in India at damn cheap rates.

Tariff for Calls from US using Airtel CallHome
Mobile Numbers in India - 6 cents per minute
Landline Numbers in India - 7 cents per minute


click here

Thursday, May 15, 2008

BSNL Data One Broadband Speed Test

The BSNL Dataone connection is fairly fast.You would get about 1MBPS speed from the connection.The following test has been conducted on UL-750 plan dataone connection.The speed they promise is 256 kbps.

Tested by BSNL Speed Test


Tested by McAfee Speedometer

Saturday, May 10, 2008

Idea STD charge slashed in Kerala

Idea Cellular is heavily advertising over TV that it's STD charges are reduced from current 2.75 Rs per month to 1.30 Rs per month.Roaming charges would be Rs 1 per minute and 1.5 Rs for STD while Roaming.They are saying that from 9th May 2008 onwards all existing and new subscribers can avail this facility.But in small letters in all print and TV ads ,there is something written.To avail this facility the user need to SMS "NEWSTD" to 55101.Now you send the sms and get back a message saying "Your request has been received.The new Prepaid std tariff of Rs 1.3 /- per minute will be activated within 48 hrs."

So wat is this all about.Is it for technical reasons?Certainly NOT.....The Electronics Engineer in me tells...........

It is just that idea cellular want to rob the subscribers who see from the news paper or hears from radio or TV that their std rates are going slashed from friday may 9 2008 and start making STD calls to their dear ones (or others).The IDEA's idea is to cheat it's users.

What a WICKED idea!

Note:
I am a subscriber of IDEA

Yahoo Glue Pages Now Seen on Yahoo Search India


It seems that yahoo is trying it's new glue pages in yahoo search india.The pages are visually appealing to the user because the videos, news, wikipedia result are all glued to the same page.See the page for a searching "priety zinta".

Send Your Name in a NASA space vehicle to the MoonNASA is asking support from people around for their mission to moon project.You can send your name to the moon in their space craft.The last date is June 27, 2008.Just fill in your name at their website and print the certificate of participation.You may also download the certificate as PDF.\

Click here to Send Your Name to MOON

Friday, May 9, 2008

YouTube Launches Indian Version

YouTube, the leader in online user generated video website has launched an Indian Version.Here the videos are all optimized for indian audiences.The indian site has the same homepage loaded with video related to indian audiences.YouTube is planning to make inroads to indian public.They are taking on the indian sites such as bigadda.com.

Click here for YouTube India

Thursday, May 8, 2008

BSNL DataOne UL900 Unlimited Plan is Now UL750

BSNL has reduced the monthly charge for unlimited usage plan UL-900.From April 2008, it will be renamed as UL-750.This means than your bills will see a reduction of Rs 150.

Features of UL-750 Plan
 1. Monthly rent is Rs 750 (taxes extra)
 2. Speed is 100Kbps (as tested by McAfee Speedometer)
 3. BSNL will limit your speed at 256kbps.
 4. Modem Rent is Rs 60 Or you can purchase the modem yourself.
 5. Dynamic IP is provided
 6. The modem they give is a wifi router.
To know more about the plan click here

Tuesday, May 6, 2008

Hacking Your BSNL Data One Broadband

BSNL is one of the major ISP in India.These people should be credited for the work they have done in introducing Broadband connections to rural areas well neglected by private players like Relaince, Tata and Bharti.BSNL plans would always be the cheapest one comparing similiar plans from private operators.My personal experience is that BSNL broadband Quality of service is better than that of Relaince Broadnet.

The only problem customers may face is dealing with bsnl customer care and service guys.Here JTO (Junior Telecom Officer), an engineer is the one who brings adsl modem to your home and install it.The other guys over there can take care if there is any problem in your phone line that affects data transfer.

Your bsnl dataone connection may be an always on connection and you don't have to connect every time.Then your connection type is PPPoE and your password is stored in your adsl modem.In case you lost your password here's a way to recover it.

Disclaimer
Since you are the owner of the modem.If you do anything wrong ,it may get damage.So be cautious while dealing with it.The password recovery process was success for me luckily.

My BSNL Modem is a Router

The box BSNL provides me on rent (Rs 60 per month) is a wifi router.It is manufactured by UTSTARCOM .To configure the thing, you need to login to that device.Connect your PC to the adsl modem by ethernet (LAN).Type "http://192.168.1.1/" in the address bar of your web browser.

You would be asked for username and password.Default password and username would be "admin".If the password "admin" doesn't work, try "1234".

Once you got logged in to the modem through your web browser, browse to administration pages and change your router / adsl modem password.Note that this password is to login to the modem like this.


Now to find the internet password, go to 'Interface Setting' ---> 'Internet'


View Source of the page from your web browser.If you do not get to see your password in the html code
.See the page from where i got the password.

http://192.168.1.1/basic/home_wan.htm


View Source Now

This is how you get the password and user id.If you are planning to change the password.Go to http://dataone.in and click link check usage and login with this user name and password and change the password there.After that login to the modem and change the password from the Interface --> internet page.

HAPPY HACKING


click here